Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie

Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie

Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a introduit une prime énergie pour l’année 2022. Cette prime est accordée aux personnes dont les revenus bruts ne dépassent pas les plafonds limites de l’allocation de vie chère augmentés de 25%.
Ont droit à ce complément à l’allocation de vie chère, les personnes dont les revenus bruts ne dépassent pas les limites ci-après (voir tableau).
La prime énergie sera liquidée avec l’allocation de vie chère et peut être demandée par le même formulaire de demande. Les personnes qui ont déjà introduit une demande en obtention de l’allocation de vie chère n’ont pas besoin de faire une deuxième demande.
Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés auprès du FNS au numéro 49 10 81-999, le lundi au vendredi de 8.30 à 11.30 heures ou par courriel.
Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 31.10.2022. Les formulaires peuvent également être récupérées auprès de la commune.
Teuerungszulage (AVC)  / Energieprämie
Die luxemburgische Regierung hat eine Energieprämie für das Jahr 2022 eingeführt. Diese Prämie wird denjenigen Personen bewilligt, deren Bruttoeinkünfte die für die Teuerungszulage vorgesehenen Einkommensobergrenzen nicht um mehr als 25% überschreiten.
Ein Anrecht auf die Energieprämie haben diejenigen Personen, deren Einkünfte die folgenden Einkommensobergrenzen nicht überschreiten (siehe Tabelle).
Die Energieprämie wird gemeinsam mit der Teuerungszulage ausgezahlt und kann mithilfe des gleichen Antragsformulars beantragt werden. Diejenigen Personen, die bereits einen Antrag auf Erhalt der Teuerungszulage eingereicht haben oder denen die Teuerungszulage bereits bewilligt wurde, brauchen keinen zweiten Antrag zu stellen.
Für zusätzliche Informationen können Sie die zuständige Abteilung des Nationalen Solidaritätsfonds unter der Telefonnummer 49 10 81 – 999 montags bis freitags von 8h30 bis 11h30 oder per E-Mail kontaktieren.
Die Antragsformulare können bis zum 31.10.2022 eingereicht werden. Die Antragsformulare können ebenfalls bei der Gemeinde abgeholt werden.
Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Ännerung vun den Ëffnungszäite vun der Gemeng.

Mir deelen de Biergerinnen a Bierger vun der Gemeng mat, dass ab dem 19. September 2022 d’Ëffnungszäite vun der Gemeng wei follegt wäerte sinn:

Méindes bis Freides: 8h30 bis 11h30 & 13h30 bis 16h30

An Ausnamefäll kënnen d’Awunner fir mëttwochs tëschent 16h30 an 18h00 e RDV fixéieren. Mir bieden Iech Iech dofir bis spéitstens dënschdes 11h30 um 77 02 04-20 ze mellen.

Änderungen der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wir teilen den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde mit, dass ab dem 19. September die Öffnungszeiten der Gemeinde wie folgt sein werden:

Montags bis freitags: 8.30 bis 11.30 & 13.30 bis 16.30

In Ausnahmefällen können Einwohner für mittwochs zwischen 16.30 und 18.00 einen Termin vereinbaren. Wir bitten Sie sich diesbezüglich bis spätestens dienstags 11.30 unter der Telefonnummer 77 02 04-20 zu melden.

Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Nous informons les citoyens de la commune qu’à partir du 19 septembre, les heures d’ouverture de la commune seront les suivantes :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 & 13h30 à 16h30

Dans des cas exceptionnels, les citoyens peuvent prendre rendez-vous pour le mercredi entre 16h30 et 18h00. Nous vous prions de prendre rendez-vous au plus tard le mardi avant 11h30 au numéro de téléphone 77 02 04-20.

Changes in the opening hours of Town Hall

We would like to inform the citizens of the municipality that from September 19th, the opening hours of the municipality will be as follows:

Mondays to Fridays: 8.30 to 11.30 & 13.30 to 16.30.

In exceptional cases, residents can make an appointment for Wednesdays between 16.30 and 18.00. To do so, please call 77 02 04-20 no later than 11.30 on Tuesdays.

Vandalisme à Gostingen

Vandalisme à Gostingen

Leschte Weekend ass d’Bushaische beim Busarrêt « Am Ennerduerf » zu Gouschteng mat enger Rei Graffiti beschmiert ginn.
Falls Dir eppes sollt gesinn hunn, da mellt Iech w.e.g. bei der Police Museldall per Telefon (+352 244 70 1000) oder per E-Mail (police.museldall@police.etat.lu).
Le week-end dernier, l’abri de bus à l’arrêt de bus « Am Ennerduerf » à Gostingen a été recouvert de plusieurs graffitis.
Si vous avez vu quelque chose, nous vous prions de bien vouloir contacter la police Museldall par téléphone (+352 244 70 1000) ou par e-mail (police.museldall@police.etat.lu).

Last weekend, the bus shelter at the bus stop « Am Ennerduerf » in Gostingen was marked with several graffiti.

If you have seen anything, please contact the police Museldall by phone (+352 244 70 1000) or by e-mail (police.museldall@police.etat.lu).
Referendum – Chapitres IV & Vbis

Referendum – Chapitres IV & Vbis

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune de Flaxweiler, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 20 août au 13 septembre 2022 inclus.

Informations importantes concernant la ligne de bus 350

Informations importantes concernant la ligne de bus 350

Mir weisen d’Awunner vun der Gemeng Fluessweiler dorop hin, dass de Ministère de la mobilité eis matgedeelt huet, dass déi nei Buslinn 350 Grevenmacher – Junglinster awer net wei geplangt de 17. Juli hiren Déngscht konnt ophuelen.

Soubal d’Linn a Betrib geholl gëtt wäerte mer Iech dovun a Kenntnis setzen.

Nous informons les habitants de la commune de Flaxweiler que le Ministère de la mobilité nous a communiqué que la nouvelle ligne de bus 350 Grevenmacher – Junglinster n’a toutefois pas pu entrer en service comme prévu le 17 juillet.

Dès que la nouvelle ligne sera mise en service, nous ne manquerons pas de vous en informer.

Wir weisen die Einwohner der Gemeinde Flaxweiler darauf hin, dass das Mobilitätsministerium uns mitgeteilt hat, dass die neue Buslinie 350 Grevenmacher – Junglinster nicht wie geplant ihren Dienst am 17. Juli aufnehmen konnte.

Sobald die neue Linie in Betrieb geht, werden wir Sie darüber informieren.

Schatzsich

Schatzsich

Wanderwee mat Schatzsich fir Kanner ab 6. Joer

D’Ëmweltkommissioun Fluessweiler huet och dëst Joer erëm e flotten Wanderwee mat Schatzsich fir Kanner ab 6. Joer organiséiert.

Vum 18. Juli bis de 15. September fannt Dir um Depart beim Wäschbuer zu Nidderdonwen (rue Scheed) eng Enveloppe mat allen néidegen Informatioune wat de Wee, d’Froen an d’Spiller um Wee uginn. Dës Enveloppe kënnt dir Iech ab dem 18. Juli aus enger Këscht nieft dem Wäschbuer zu Nidderdonwen eraushuelen a “d’Schatzsich” ka lassgoen.
Et ass keen Tour mat engem Guide an Dir kënnt de Wee goe wéini dir wëllt a braucht iech heifir net unzemellen. Hënn si wëllkomm, sollten awer un der Léngt gehale ginn. Parkplaze fannt Dir an der rue Scheed.
De Parcours ass net fir Poussette gëeegent.
Op der Arrivée waart eng Belounung fir déi kleng Wanderer an enger Schatzkëscht.
Falls Dir nach Froen hutt, kennt dir Iech gäre bei der Ëmweltkommissioun (emweltkommissioun@flaxweiler.lu) mellen.
Mir wënsche ganz vill Spaass!

Kooperativ fir erneierbar Energien am Kanton Gréiwemaacher

Kooperativ fir erneierbar Energien am Kanton Gréiwemaacher

De LEADER Miselerland ass zesumme mat senge Membersgemengen dobäi, eng Kooperativ fir erneierbar Energien am Kanton Gréiwemaacher op d’Been ze stellen, déi vu Bierger aus der Regioun gegrënnt a gedroe gëtt.
D‘Iddi fir de Projet gouf vun engem regionalen Aarbechtsgrupp, deen de LEADER Miselerland mat de Klimaberoder vun de 14 Membersgemenge lancéiert hutt, ausgeschafft.
Duerch Investitioune vu private Memberen, solle Fotovoltaik-Anlagen op Diecher vun ëffentlech Gebaier vun d‘Gemengen am Miselerland finanzéiert, opgeriicht a geréiert ginn.
D’Kooperativ hofft, aus all Gemeng mindestens ee Grënnungsmember ze gewannen, deen och reegelméisseg un de Reuniounen deel hellt.
Falls Dir interesséiert sidd als Grënnungsmember an dëser Kooperativ matzewierken oder nach weider Froen zum Projet huet, da mellt Iech w.e.g. op der Gemeng ënnert dem 77 02 04 – 1.
Repair Café

Repair Café

Hutt Dir e Computer, e Vëlo, e Petzi, e Stull, engMéimaschin etc. fir ze flécken ?
Da kommt den 23. Abrëll 2022 op Rued-Sir an den Repair Café!

Referendum 2022

Referendum 2022

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune de Flaxweiler, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 9 avril 2022 au 9 mai 2022 inclus.

Job étudiant pendant les vacances d’été

Job étudiant pendant les vacances d’été

Job étudiant pendant les vacances d’été 2022

L’administration communale de Flaxweiler se propose d’engager des élèves et étudiants âgés entre 15 et 25 ans pendant les vacances d’été. L’occupation comprend principalement l’aide des équipes techniques communales dans les travaux d’entretien et de nettoyage. Les postes à pourvoir sont répartis sur les 4 périodes suivantes:

  • Période 1 : 18 juillet 2022 – 29 juillet 2022
  • Période 2 : 1 août 2022 – 12 août 2022
  • Période 3 : 16 août 2022 – 26 août 2022
  • Période 4 : 29 août 2022 – 9 septembre 2022

Deux élèves/étudiants sont engagés par période. Les heures de travail sont le matin de 7h00 à 12h00 et l’après-midi de 13h00 à 16h00. La pause de midi a lieu de 12h00 à 13h00. Les élèves doivent se munir de leur propre nourriture. Le lieu de rendez-vous est le dépôt communal à Gostingen.

Les intéressé(e)s sont priés de remettre leur demande avec le formulaire ci-joint dûment rempli et signé ainsi qu’un certificat de scolarité au secrétariat communal jusqu’au 4 avril 2022 au plus tard (flaxweiler@flaxweiler.lu). Les demandes incomplètes ou introduites après ce délai ne sont plus prises en considération.

Téléchargez le formulaire

Studentenjob während der Sommerferien 2022

Die Gemeinde Flaxweiler bietet Schülern und Studenten zwischen 15 und 25 Jahren die Möglichkeit in den Sommerferien für die Gemeinde zu arbeiten. Die Beschäftigung umfasst hauptsächlich die Unterstützung des technischen Dienstes der Gemeinde bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Die zu besetzenden Stellen verteilen sich auf die folgenden 4 Zeiträume:

  • Zeitraum 1: 18. Juli 2022 – 29. Juli 2022
  • Zeitraum 2: 1. August 2022 – 12. August 2022
  • Zeitraum 3: 16. August 2022 – 26. August 2022
  • Zeitraum 4: 29. August 2022 – 9. September 2022

Pro Zeitraum werden zwei Schüler/Studenten eingestellt. Die Arbeitszeiten sind morgens von 7.00 bis 12.00 Uhr und nachmittags von 13.00 bis 16.00 Uhr. Die Mittagspause findet von 12.00 bis 13.00 Uhr statt. Schüler und Studenten müssen für ihre eigene Verpflegung sorgen. Treffpunkt ist das Gemeindedepot in Gostingen.

Interessenten sind gebeten, ihren Antrag mit dem beiliegenden, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formular sowie einer Schulbescheinigung bis spätestens 4. April 2022 beim Gemeindesekretariat einzureichen (flaxweiler@flaxweiler.lu). Unvollständige Anträge oder Anträge die nach diesem Datum eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden.

Formular herunterladen

Referendum 2022

Referendum 2022

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

/ Actualités
Awunner déi hire Vott fir d'Gemengewale per Bréifwal ofginn, si gebieden hier Enveloppe mam Walziedel NET an d'Bréifboîte vun der ...
AVIS - passage du « Flèche du Sud » le 18.05.2023 à Gostingen

AVIS – passage du « Flèche du Sud » le 18.05.2023 à Gostingen

/ Actualités
MITTEILUNG An die Einwohner von Gostingen Betrifft die Durchfahrt der “Flèche du Sud“ am 18.05.2023 (von 12.00 Uhr bis 16.00 ...
Informatiounsversammlung - Ausbau Glasfasernetz

Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

/ Actualités
Informatiounsversammlung - Ausbau Glasfasernetz De Schäfferot vun der Gemeng Fluessweiler, zesumme mat der POST, invitéieren Iech ganz häerzlech op eng ...
Aweiung vun zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng

Aweiung vun zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng

/ Actualités
An der Präsens vum Wunnengsbauminister Henri Kox huet d'Gemeng Fluessweiler e Méinden zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng ageweit. Des Wunnenge ...
Route barée: Beyren - Flaxweiler

Route barée: Beyren – Flaxweiler

/ Actualités
D'Ponts et Chaussées deelt mat, dass d'Streck tëschent Beyren - Fluessweiler vum 10. bis den 12. Mee fir de Verkéier ...

Envoi des factures communales par voie électronique

Envoi des factures communales par voie électronique

Envoi des factures communales par voie électronique

La Commune de Flaxweiler vous offre la possibilité de recevoir les factures des taxes communales par voie électronique.

Si vous désirez ne plus recevoir vos factures en version papier, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de le remettre à l’administration communale ou de l’envoyer à l’adresse suivante:

Recette Communale de Flaxweiler
1, rue Berg
L-6926 Flaxweiler ( ou par mail à Luc.Gitzinger@flaxweiler.lu)

Versand der Gemeinderechnungen per E-mail

Die Gemeinde Flaxweiler bietet Ihnen die Möglichkeit, kommunale Rechnungen elektronisch zu erhalten.

Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht mehr in Papierform erhalten möchten, füllen Sie bitte das beigefügte Formular aus und geben es in der Gemeindeverwaltung ab, oder senden es an folgende Adresse:

Recette Communale de Flaxweiler
1, rue Berg
L-6926 Flaxweiler ( ou par mail à Luc.Gitzinger@flaxweiler.lu)

Commande en ligne via le site web de Valorlux

Commande en ligne via le site web de Valorlux

Veuillez noter qu’il vous est dorénavant possible commander vos sachets PMC (sachets bleus) directement chez Valorlux. Vous pouvez passer votre commande en ligne via le site web de Valorlux​. Si dans votre entourage vous connaissez des personnes qui n’auraient pas accès à internet, veuillez faire passer le mot et soutenir vos proches dans leurs démarches.

Valorlux s’engage à vous livrer les sachets commandés sous sept jours.​

  Affiche​

Listes d’inscription pour le soutien de la demande visant l’organisation d’un référendum

Listes d’inscription pour le soutien de la demande visant l’organisation d’un référendum

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune de Flaxweiler, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

 

Le guichet sera ouvert exceptionnellement, exclusivement pour la signature de la liste en question, les samedi-matins du 20 et du 27 novembre 2021, ainsi que du 4, du 11 et du 18 décembre 2021, chaque fois entre 11.00 et 12.00 heures.

 

Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.

Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.

Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.

La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Einweihung des Denkmales zu Ehren von 6 Soldaten der Royal Air Force

Einweihung des Denkmales zu Ehren von 6 Soldaten der Royal Air Force

Einweihung des Denkmales zu Ehren von 6 Soldaten der Royal Air Force

Am Donnerstag, den 26. August 2021 wurde in Niederdonven zum Anlass des 80. Jahrestages ein Denkmal eingeweiht zur Erinnerung an den Todestag 6 englischer Soldaten der Royal Air Force (RAF).

Sie waren in der Nacht vom 26. August 1941 mit ihrem Kampfflieger, einer Vickers-Armstrong vom Typ Wellington, als Teil eines Geschwaders mit dem Ziel Karlsruhe unterwegs als ihre Maschine in einem schweren Gewitter zwischen Nieder- und Oberdonven vom Blitzschlag getroffen wurde, explodierte und abstürzte.

Nach einer ersten Bestattung auf dem Friedhof in Niederdonven in Anwesenheit vieler Einwohner und 3 Priestern, wurde Ihre Leichen am 6. September 1941 von den Nazis exhumiert um nach einer weiteren Etappe in Pellingen schließlich ab 1948 auf dem englischen Militärfriedhof bei Rheinberg im Ruhrgebiet ihre letzte Ruhestätte zu finden.

Zahlreiche Einwohner beider Ortschaften sowie Ehrengäste aus Luxemburg, der britischen Botschaft, der RAF und der Royal Air Forces Association (RAFA) wohnten der ergreifenden Feier mit Kranzniederlegungen bei. Die sehr passende musikalische Begleitung wurde von der Fanfare Moselle Niederdonven gestaltet. Die Vereinigungen Band of Brothers und Quadriga gestalteten mit einer treffenden und bemerkenswerten Ausstellung mit Militärfahrzeugen, Fundstücke des explodierten Kampffliegers sowie anderen Exponaten einen weiteren Teil des Gedenkortes.

In der kommenden Jubiläumsausgabe 50 Jahre DT Oberdonven wird ein ausführlicher Artikel zum Ereignis und zu der Einweihungsfeier abgedruckt werden.

Ab dem 22. Oktober 2021 ist das Buch bestellbar unter der Kontonummer: BIL LU97 0029 1088 7770 0000 des DT Uewerdonwen, mit einer Überweisung von 50€ – Betreff: Brochure.

Der Gemeinderat sowie die Gemeindeverwaltung möchten sich ganz herzlich bei allen fleißigen Helfer bedanken, welche diese würdevolle Gedenkfeier mitgestaltet haben.

Mitgeteilt vom Schöffenrat

Inauguration du mémorial en l’honneur de 6 soldats de la Royal Air Force

Le jeudi 26 août 2021, un monument a été inauguré à Niederdonven pour commémorer la mort de 6 soldats anglais de la Royal Air Force il y a 80 ans.

Dans la nuit du 26 août 1941, ils survolaient le Luxembourg en escadron dans leur bombardier, un Vickers-Armstrong du type Wellington, à destination de Karlsruhe lorsque leur engin a été frappé par la foudre dans un violent orage, a explosé et s’est écrasé entre Niederdonven et Oberdonven.

Après une première inhumation à l’époque au cimetière de Niederdonven en présence de nombreux habitants et de trois aumôniers, leurs corps ont été exhumés par les Nazis le 6 septembre 1941, et après un deuxième enterrement à Pellingen en Allemagne (arrondissement de Trèves-Sarrebourg), ils trouvaient leur dernier repos en 1948 dans le site du cimetière de guerre de Rheinberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

A l’occasion de l’inauguration du monument, de nombreux habitants des villages de Niederdonven et de Oberdonven, ainsi que des invités d’honneur du Luxembourg, de l’Ambassade de Grande-Bretagne, de la RAF et de la Royal Air Forces Association (RAFA) ont assisté à l’émouvante cérémonie avec un dépôt de couronnes de fleurs. L’accompagnement musical très approprié a été assuré par la « Fanfare Mosella Niederdonven ».

Les associations « Band of Brothers » et « Quadriga » (véhicules militaires) ont conçu une autre partie très adaptée à l’évènement avec leur exposition remarquable de véhicules, de trouvailles du bombardier explosé et de matériel militaire.

Un article détaillé sur l’événement et sur la cérémonie d’inauguration sera publié dans la brochure du 50e anniversaire du « DT Oberdonven ».

A partir du 22 Octobre 2021 cette édition peut être commandée en versant le montant de 50 EUR sur le compte BIL, IBAN : LU97 0029 1088 7770 0000 du « DT Uewerdonwen » sous la référence : Brochure.

Le conseil communal et l’administration communale tiennent à remercier tous les intervenants qui ont contribué à réaliser cette commémoration solennelle.

Communiqué par le collège des bourgmestre et échevins​

Héichwaasser – Inondations

Héichwaasser – Inondations

Während de rezente Iwwerschwemmunge, hu Membere vum CIS-Fluessweiler 3 Deeg laang haaptsächlech an der Abteistad Iechternach tatkräftëg gehollef an d Mataarbechter vun der Fluessweiler Gemeng si säit e Méindeg onermiddlech am Asaz, mat Hëllef vum Kontainersystem, Bagger an dem Teleskoplader, bei de Kollegen an der Gemeng​ Rouspert-Mompech fir opzeraumen.
Des Ausnamesituatioun weist, dat mir als Gemengen zesummen halen, a keen alleng loossen.
Eisen déifste Respekt fir den Zesummenhalt an e grousse Merci un all Eenzelen den esou vill Solidaritéit an dëser schwiereger Situatioun gewisen huet.

Aller au contenu principal