Commissions consultatives communales

Commissions consultatives communales

Lëtzebuergesch Versioun

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Fir eng méi aktiv Bedeelegung vun de Biergerinnen a Bierger an de politeschen Decisiounen ze fërderen, huet de Gemengerot a senger Sessioun vum 19. September 2023 beschloss, folgend consultativ Kommissiounen anzeberuffen:

 1. Verkéier,Sécherheet a Mobilitéit
 2. Ëmwelt a Klima
 3. Fräizäit: Sport, Kultur a Veräiner
 4. Interkulturellt Zesummeliewen: Jugend, Senioren, Integratioun a Chancëgläichheet
 5. Jumelage, Duerfverschéinerung an Tourismus
 6. Bauten, wirtschaftlech Entwécklung a Commerce

D’Kommissioune solle mathëllefen an hire jeeweilegen Themegebitter Iddien ze entwéckelen a Projeten auszeschaffen. Wann Dir interesséiert sidd an  de Kommissioune matzewierken, da schéckt eis  den ausgefëllte Formulaire, per Post oder E-Mail op flaxweiler@flaxweiler.lu eran. Den Delai ass den 20. Oktober 2023.

D’Kommissioun vum Zesummeliewen ass op fir all Persoun déi an der Gemeng wunnt ODER schafft. Fir all déi aner Kommissioune muss een an der Gemeng wunnen.

Formulaire

Version française

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dans le but de favoriser une participation active des citoyens aux décisions politiques, le conseil communal a pris la décision lors de sa séance du 19 septembre 2023 de mettre en place les commissions consultatives communales suivantes :

 1. Circulation, mobilité et sécurité
 2. Environnement et climat
 3. Loisirs : sport, culture et associations
 4. Vivre ensemble interculturel : jeunesse, 3e âge, intégration et égalité des chances
 5. Jumelage, embellissement des villages et tourisme
 6. Bâtisses, développement économique et commercial

Les commissions sont invitées à contribuer activement au développement d’idées et de projets dans leurs domaines respectifs. Si vous êtes intéressé(e) à participer au sein de ces commissions, nous vous invitons cordialement à soumettre votre candidature en utilisant le formulaire ci-joint, par courrier ou par e-mail à flaxweiler@flaxweiler.lu. La date limite pour soumettre votre candidature est le 20 octobre 2023.

Il convient de noter que la Commission du Vivre Ensemble est ouverte à l’ensemble des personnes résidant OU exerçant une activité au sein de la commune de Flaxweiler. Pour toutes les autres commissions, il faut résider dans la commune.

Formulaire

Deutsche Fassung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Um die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen zu fördern, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19. September 2023 beschlossen, folgende konsultative Kommissionen einzuberufen:

 1. Verkehr, Mobilität und Sicherheit
 2. Umwelt und Klima
 3. Freizeit: Sport, Kultur und Vereine
 4. Interkulturelles Zusammenleben: Jugend, Senioren, Integration und Chancengleichheit
 5. Städtepartnerschaft, Dorfverschönerung und Tourismus
 6. Bauten, wirtschaftliche Entwicklung und Handel

Die Kommissionen sollen tatkräftig an der Entwicklung von Ideen und Projekten in ihren spezifischen Themengebieten mitwirken. Wenn Sie daran interessiert sind in diesen Ausschüssen zu engagieren, laden wir Sie herzlich ein, Ihre Bewerbung mithilfe des beigefügten Formulars per Post oder E-Mail an flaxweiler@flaxweiler.lu einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Oktober 2023.

Die Kommission für Interkulturelles Zusammenleben steht allen Personen offen, die in der Gemeinde Flaxweiler leben ODER arbeiten. Für alle anderen Kommissionen muss man in der Gemeinde wohnen.

Formular

English version

Dear fellow citizens,

In order to encourage a more active participation of citizens in political decisions, the municipal council has decided during its session on September 19th, 2023, to establish the following municipal advisory committees:

 1. Circulation, mobility, and safety
 2. Environment and climate
 3. Leisure: sports, culture, and associations
 4. Intercultural living together: youth, senior citizens, integration, and equal opportunities
 5. Town partnership, village beautification, and tourism
 6. Buildings, economic development and commerce

Commissions are encouraged to actively participate in the development of ideas and projects in their specific thematic areas. If you are interested in participating in these committees, we cordially invite you to submit your application using the attached form, by mail or email to flaxweiler@flaxweiler.lu. The deadline for submitting your application is October 20th, 2023.

Please note that the Living-Together Committee is open to all individuals who live OR work in the municipality of Flaxweiler. For all other commissions you have to reside in the municipality.

Form

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 19.09.2023

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 19.09.2023

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Dienstag, den 19. September 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden, zwecks Beratung nachstehender

Tagesordnung

 1. Einnahmeerklärungen.
 2. Genehmigung des Mietvertrages einer Sozialwohnung im Néckelseck in Gostingen,
 3. Vereinbarung mit dem Wohnungsbauministerium über die Häuser „Neckelseck“ in Gostingen.
 4. Ernennung der Gemeindevertreter:
  a) Club Senior des „Muselheem“ in Wasserbillig (1 Effektivmitglied)
  b) „Mouvement pour l’Egalité des Chances“ (MEC asbl) (1 Effektivmitglied)
  c) Regionales Sozialamt Grevenmacher (1 Effektivmitglied)
  d) Home Pour Personnes Agées HPPA Grevenmacher (1 Effektiv- sowie 1 Ersatzmitglied)
  e) Wandpark Fluessweiler-Wormer S.A. (1 Effektivmitglied)
  f) Öffentlicher Transport (1 Effektivmitglied)
  g) Gleichstellung von Frauen und Männern (1 Mitglied des Schöffenrates)
  h) ALA (Association luxembourgeoise Alzheimer) (1 Effektivmitglied)
  i) Flusspartnerschaft Syr (1 Effektiv- sowie 1 Ersatzmitglied)
  j) SIWA (comité de collaboration régionale pour l’eau potable) (1 Effektivmitglied)
  k) COPIL (Comité de Pilotage Natura 2000 Guttland Musel) (1 Effektivmitglied)
  l) Klimapakt (jeweils ein Mitglied des Schöffenrates und des Gemeinderates)
  m) Naturpakt (ein Mitglied des Schöffenrates).
 5. Genehmigung der Abschlusskonten 2021.
 6. Club Senior Muselheem: Genehmigung der Vereinbarung für das Jahr 2023 zwischen dem Staat, den Mitgliedsgemeinden und der Vereinigung „Doheem versuergt a.s.b.l.“.
 7. Gutachten über die Absicht des Kulturministeriums eine Steinbrücke mit den dazu gehörigen Stützmauern in Niederdonven auf nationaler Ebene zu schützen.
 8. Demission eines Mitglieds im Klimateam.
 9. Genehmigung eines Pachtvertrages mit dem Bauunternehmer EGC Sarl über ein Grundstück in Beyren.
 10. Bestimmung der beratenden Kommissionen.
 11. Mitteilungen und Diskussionen.

Anschließend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (huis clos)

 1. Kandidatur eines Gemeindevertreters zwecks Aufnahme in den Verwaltungsrat des CGDIS.
 1. Mietgesetz vom 21. September 2006: Bestimmung von Kandidaten in die Miet-kommission des Kantons Grevenmacher (jeweils ein Effektiv- und ein Ersatzmitglied für Mieter und Vermieter).

Gegeben am 13. September 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

 

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Dienstag, den 19. September 2023 um 8.30 Uhr morgens im Gemeindehaus einzufinden zwecks Beratung nachstehender

Tagesordnung

Nachtrag

 1. Ernennung der Gemeindevertreter:
  n) Regionale Musikschule Grevenmacher (1 Effektivmitglied).

Gegeben am 14. September 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

Der Bürgermeister,                            Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

Commande – sachet de Noël

Commande – sachet de Noël

CommandeKleesercherstitercher

Léif Awunner,

d’Chrëschtdagszäit an de Besuch vum Kleesche komme lues a lues méi no an och an dësem Joer wäert de Kleesche rëm déi eenzel Dierfer an eiser Gemeng besichen. All Kanner vun 0 bis 12 Joer déi an der Gemeng wunne kréien automatesch virum 6. Dezember e Bong fir eng Titche geschéckt, souwéi och Informatioune wéini de Kleeschen bei si kennt .

Jiddereen, dee gären Titercher fir Kanner well kafen déi net an eiser Gemeng wunnen, biede mer d’Bestellung bis spéitstens de 27. September op der Gemeng (77 02 04 – 1 oder flaxweiler@flaxweiler.lu) anzereechen.

De Preis fir eng Titche ass 7,40€.

D’Gemengeverwaltung

Commandesachet de Noël

Chers résidents,

la période festive de Noël et la visite de Saint-Nicolas approchent à grands pas, et cette année encore, Saint Nicolas rendra visite aux différents villages de notre commune. Tous les enfants de 0 à 12 ans qui habitent dans la commune reçoivent automatiquement un bon pour un sachet de Noël avant le 6 décembre, ainsi que des informations indiquant quand Saint Nicolas visitera votre village.

Pour ceux qui souhaitent acheter des sachets de Noël pour les enfants qui ne résident pas dans notre commune, nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes pour au plus tard le 27 septembre auprès de la commune (77 02 04 – 1 ou flaxweiler@flaxweiler.lu).

Le prix par sachet est de 7,40€.

L’administration communale

Bestellung – Weihnachtstüte

Liebe Anwohner,

die festliche Weihnachtszeit und der Besuch des Nikolaus kommen langsam näher und auch in diesem Jahr wird der Nikolaus wieder die einzelnen Dörfer in unserer Gemeinde besuchen. Alle Kinder zwischen 0 und 12 Jahren die in der Gemeinde wohnen, kriegen automatisch vorm 6. Dezember einen Gutschein für eine Weihnachtstüte zugeschickt, zusammen mit Informationen, wann der Nikolaus Ihr Dorf besuchen wird.

Diejenigen die gerne Weihnachtstüten für Kinder erwerben möchten, die nicht in unserer Gemeinde wohnhaft sind, bitten wir darum, die Bestellungen bis spätestens zum 27. September bei der Gemeinde (77 02 04 – 1 oder flaxweiler@flaxweiler.lu) einzureichen.

Der Preis pro Tüte beträgt 7,40€.

Die Gemeindeverwaltung

Order – Christmas Goodie Bag

Dear residents,

The festive Christmas season and Santa Claus’ visit are slowly approaching, and this year, Santa Claus will once again drop by the different villages in our municipality. All children between the ages of 0 and 12 who live in the municipality will automatically receive a voucher for a Christmas bag before December 6th, along with information on how and when Santa Claus will visit your village.

For those who would like to purchase Christmas bags for children who do not reside in our municipality, we kindly ask you to submit your orders to the municipality (77 02 04 – 1 or flaxweiler@flaxweiler.lu) by no later than September 27th. The price per bag is 7,40€.

The municipal administration

Commission des loyers

Commission des loyers

Commission des loyers pour les communes du canton de Grevenmacher 

Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert et Wormeldange

En vertu de l’article 7(3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, les commissions des loyers sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux.

Il incombe aux conseils communaux de proposer des candidat(e)s pour la commission des loyers régionale (1 par catégorie de membre, voir ci-dessous).

Pour pouvoir postuler à un de ces postes et dans le but de garantir la composition paritaire de la commission, le (la) candidat(e) devra justifier de sa qualité de bailleur ou de locataire auprès de l’administration communale.

Si vous êtes intéressé(e) à devenir :

 • un membre représentant des locataires,
 • un membre représentant des bailleurs,
 • un membre suppléant représentant des locataires,
 • un membre suppléant représentant des bailleurs,

veuillez adresser votre demande motivée jusqu’au 11 septembre 2023 à l’Administration communale (1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler) ou par courrier électronique à l’adresse secretariat@flaxweiler.lu.

En cas de questions, veuillez vous adresser au secrétariat communal au numéro 770204-21.

Mietkommission für die Gemeinden des Kantons Grevenmacher 

Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert und Wormeldingen

Gemäß Artikel 7(3) des abgeänderten Mietgesetzes vom 21. September 2006 werden die Mietkommissionen in Folge der Neubildung der Gemeinderäte nach den Wahlen erneuert.

Es obliegt den Gemeinderäten, Kandidaten/-innen (1 pro Rubrik, siehe unten) für die regionale Mietkommission vorzuschlagen.

Für die Bewerbung und um eine paritätische Verteilung innerhalb der Kommission zu gewährleisten, muss der/die Bewerber/-in seine Eigenschaft als Vermieter bzw. Mieter bei der Gemeindeverwaltung belegen.

Wenn Sie Mitglied der Kommission werden möchten, sei es als :

 • Vertreter der Mieter,
 • Vertreter der Vermieter,
 • Ersatzvertreter der Mieter,
 • Ersatzvertreter der Vermieter,

dann senden Sie Ihren begründeten Antrag bis zum 11. September 2023 an die Gemeindeverwaltung (1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler) oder per E-Mail an secretariat@flaxweiler.lu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeindesekretariat, Tel. 770204-21.

Bureau de la recette communale : changement des heures d’ouverture

Bureau de la recette communale : changement des heures d’ouverture

Changement des heures d’ouverture pour le bureau du receveur communal

L’administration communale de Flaxweiler informe qu’à partir du 1er septembre 2023, le bureau du receveur communal sera ouvert en semaine comme suit :

Lundi :                   fermé

Mardi :                  8.30 – 11.30 &    13.30 – 16.30

Mercredi :                         /               13.30 – 16.30

Jeudi :                   8.30 – 11.30 &    13.30 – 16.30

Vendredi :           fermé

Vous pouvez joindre le receveur par téléphone aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus au numéro suivant : 77 02 04 – 22.

Les demandes par e-mail sont à adresser à flaxweiler@flaxweiler.lu .

Änderung der Öffnungszeiten für das Büro des Gemeindeeinnehmers

Die Gemeindeverwaltung Flaxweiler teilt mit, dass das Büro des Gemeindeeinnehmers ab dem 1. September 2023 unter der Woche wie folgt geöffnet ist:

Montag:               geschlossen

Dienstag:             8.30 – 11.30 &   13.30 – 16.30

Mittwoch:                        /               13.30 – 16.30

Donnerstag:       8.30 – 11.30 &   13.30 – 16.30

Freitag:                 geschlossen

Der Einnehmer ist zu den oben aufgelisteten Öffnungszeiten telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen: 77 02 04 – 22.

Anfragen per E-Mail bitte an flaxweiler@flaxweiler.lu .

Change in Opening Hours for the Municipal Treasurer’s Office

The Flaxweiler Municipal Administration would like to inform you that, starting from September 1, 2023, the opening hours for the Municipal Treasurer’s Office during the week will be as follows:

Monday: Closed

Tuesday: 8:30 AM – 11:30 AM & 1:30 PM – 4:30 PM

Wednesday:            /                         1:30 PM – 4:30 PM

Thursday: 8:30 AM – 11:30 AM & 1:30 PM – 4:30 PM

Friday: Closed

The treasurer can be reached by phone during the above-listed opening hours at the following number: 77 02 04 – 22.

Please direct email inquiries to flaxweiler@flaxweiler.lu.

Vacance de postes – 2 fonctionnaires (B1) – (m/f)

Vacance de postes – 2 fonctionnaires (B1) – (m/f)

Vacance de postes

L’Administration communale de Flaxweiler se propose d’engager pour les besoins du secrétariat communal :

2 fonctionnaires (m/f)

dans la carrière du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, à plein temps et à durée indéterminée.

Les conditions d’engagement et les pièces à joindre au dossier peuvent être consultés dans l’aide-mémoire disponible ci-dessous:

Aide-mémoire

Le dossier de candidature, muni de toutes les pièces requises, est à adresser au Collège des bourgmestre et échevins, pour le 22 septembre 2023 au plus tard. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Flaxweiler, le 25 août 2023.

Le Collège des bourgmestre et échevins,

Paul RUPPERT, Frank ROLLINGER, Guy HEIDERSCHEID

Poubelles – 15.08.23

Poubelles – 15.08.23

Gro Poubelle

Mir erënneren drun, dass wéinst dem Feierdag vu muer déi gro Poubelle des Woch net en Dënschden mee eréischt e Mëttwoch ewech geholl gëtt.

Poubelle grise

Veuillez prendre en compte que en raison du jour férié demain, la collecte de la poubelle grise de cette semaine ne se fera pas le mardi, mais seulement le mercredi.

Graue Abfalltonne

Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund des bevorstehenden Feiertags die Entleerung der grauen Abfalltonne für diese Woche nicht am Dienstag, sondern erst am Mittwoch erfolgt.

Gray Trash Bin

Please keep in mind that due to the holiday tomorrow, the collection of the gray trash bin for this week will not take place on Tuesday, but only on Wednesday.
Fermeture exceptionnelle – 20/07/23

Fermeture exceptionnelle – 20/07/23

Lëtzebuergesch Versioun

Léif Awunner

mir deelen Iech mat, dass d’Büroe vun der Gemengeverwaltung zu Fluessweiler dësen Donneschden Nomëtten, den 20. Juli 2023, ausnamsweis zou bléiwen.

Am Fall vun enger Urgence erreecht Dir eis op der Nummer vun der Permanence: +352 691 18 55 49. E Freiden de Moien si mer rëm zu deenen normalen Horairen op.

Bescht Gréiss,

D’ Gemengeverwaltung

Version française

Chers citoyens,

Nous tenons à vous informer que les bureaux de l’administration communale de Flaxweiler resteront exceptionnellement fermés ce jeudi après-midi, le 20 juillet 2023.

Pour toute urgence, veuillez contacter le numéro d’assistance: +352 691 18 55 49. Nous serons de retour aux heures normales d’ouverture dès vendredi matin.

Cordialement,

L’administration communale

Deutsche Version

Liebe Bürger,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Büros der Gemeindeverwaltung in Flaxweiler am Donnerstagnachmittag, dem 20. Juli 2023, ausnahmsweise geschlossen bleiben.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Bereitschaftsnummer: +352 691 18 55 49. Ab Freitagmorgen sind wir wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Gemeindeverwaltung

English version

Dear residents,

We would like to inform you that the offices of the municipal administration in Flaxweiler will remain exceptionally closed this Thursday afternoon, July 20th, 2023.

In case of an emergency, please contact the dedicated service number: +352 691 18 55 49. We will be back to our regular opening hours starting Friday morning.

Best regards,

The municipal administration

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 20.07.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 20.07.23

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Donnerstag, den 20. Juli 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden, zwecks Beratung nachstehender  

Tagesordnung              

 1. Rangordnung im Gemeinderat.
 2. Schöffenratserklärung und Diskussion des Arbeitsprogramms für die nächsten sechs Jahre.
 3. Ernennung der Gemeindevertreter in die interkommunalen Syndikate:
  1. Schulsyndikat BILLEK (4 Effektivmitglieder)
  2. Wassersyndikat SIDERE (1 Effektivmitglied)
  3. Abfallsyndikat SIGRE (1 Effektivmitglied)
  4. Abwassersyndikat SIDEST (1 Effektivmitglied)
  5. Informatiksyndikat SIGI (1 Effektivmitglied)
  6. Kantonales Industriesyndikat SIAEG (1 Effektivmitglied).
  7. Interkommunales Syndikat SIAS (1 Effektivmitglied).
 4. Ernennung der Gemeindevertreter:
  1. GAL Leader Miselerland (1 Effektiv- sowie 1 Ersatzmitglied)
  2. ORT (1 Effektiv- sowie 1 Ersatzmitglied).
 5. Festlegung des politischen Urlaubs für die Vertreter in den Gemeindesyndikaten.
 6. Einnahmeerklärungen.
 7. Genehmigung des Kostenanschlages betr. kommunaler Beteiligung am Glasfaserprojekt der POST.
 8. Genehmigung einer Geldspende für das Trauben- und Weinfest in Grevenmacher.
 9. Mitteilungen und Diskussionen.

Anschließend unter Ausschluss der Öffentlichkeit (huis clos)

 1. Kandidaturen der Gemeindevertreter in die interkommunalen Syndikate:
  1. Syndikat zwecks Baus und Betreiben eines Krematoriums SICEC
  2. Syndikat der Städte und Gemeinden SYVICOL.                        

Gegeben am 14. Juli 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Awunner déi hire Vott fir d’Gemengewale per Bréifwal ofginn, si gebieden hier Enveloppe mam Walziedel NET an d’Bréifboîte vun der Gemeng anzegeheien.
De Walziedel muss obligatoresch per Post verschéckt ginn.
All Walziedel ass duerch d’Retour-Enveloppe kloer gekennzeechent, gëtt zentraliséiert vun der POST gesammelt an dann den Dag vun de Walen, dem 11. Juni 2023, un de Walbüro ausgeliwwert.
D’Enveloppë mussen net frankéiert ginn.
Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

AVIS – passage du « Flèche du Sud » le 18.05.2023 à Gostingen

AVIS – passage du « Flèche du Sud » le 18.05.2023 à Gostingen

MITTEILUNG

An die Einwohner von Gostingen

Betrifft die Durchfahrt der “Flèche du Sud“ am 18.05.2023 (von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr) durch  Gostingen in der “rue Hiel” und der “rue du Relais”

Wegen des Radrennens “Flèche du Sud“ ist in der Ortschaft Gostingen die “rue Hiel“ und die “rue du Relais” nur in Richtung “rue Bildgen” befahrbar.

Die Vorfahrtsrechte aus der “rue Kundel” und dem Feldweg “Pafert” kommend, wurden entsprechend abgeändert. Des Weiteren gilt ein allgemeines Parkverbot in der “rue Hiel” und der “rue du Relais” während des oben genannten Zeitraums

AVIS

Aux habitants de Gostingen

Concerne le passage du « Flèche du Sud » le 18.05.2023 (de 12h00 heures à 16h00 heures) à Gostingen dans la « rue Hiel » et la « rue du Relais »

En raison de la course cycliste « Flèche du Sud », la « rue Hiel » et la « rue du Relais » dans la localité de Gostingen ne sont seulement praticables en direction de la « rue Bildgen ».

Les droits de priorité en provenance de la « rue  Kundel » et du chemin « Pafert » ont été modifiés en conséquence. En outre, le stationnement dans la « rue Hiel » et la « rue du Relais » est interdit pendant la période susmentionnée.

Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

De Schäfferot vun der Gemeng Fluessweiler, zesumme mat der POST, invitéieren Iech ganz häerzlech op eng Informatiounsversammlung bezüglech dem Ausbau vum Glasfasernetz an der Gemeng Fluessweiler.

Wéini: Méinden, de 22. Mee 2023 um 18h00

Wou: am Festsall zu Fluessweiler

Experte vun der POST wäerten den Oflaf vum Projet explizéieren a stinn den Awunner gäre fir hier Froen zur Verfügung.

Aus organisatoresche Grënn géinge mir Iech bieden Iech unzemellen, op flaxweiler@flaxweiler.lu oder um 77 02 04 -1.

De Schäfferot

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Réunion d’information – Extension du réseau de fibre optique

Le collège échevinal de la commune de Flaxweiler, en collaboration avec POST, a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information concernant l’extension du réseau de fibre optique dans la commune de Flaxweiler.

Quand : Lundi 22 mai 2023 à 18 heures.

Où : à la salle des fêtes de Flaxweiler

Des experts de POST expliqueront le déroulement du projet et se tiendront à la disposition des habitants pour répondre à leurs questions.

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire sous flaxweiler@flaxweiler.lu ou 77 02 04 -1.

Le conseil échevinal

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Informationsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

Der Schöffenrat der Gemeinde Flaxweiler, in Zusammenarbeit mit der POST, laden Sie hiermit ganz herzlich zu einer Informationsversammlung bezüglich des Ausbaus des Glasfasernetzes in der Gemeinde Flaxweiler ein.

Wann: Montag, 22. Mai 2023 um 18 Uhr

Wo: im Festsaal in Flaxweiler

Experten der POST werden den Ablauf des Projektes erklären und stehen den Anwohnern gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie sich anzumelden, über flaxweiler@flaxweiler.lu oder 77 02 04 -1.

Der Schöffenrat

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Information session – Expansion of the glass fiber network

The Council of Aldermen of the municipality of Flaxweiler, in cooperation with POST, hereby cordially invites you to an information session regarding the expansion of the glass fiber network in the municipality of Flaxweiler.

When: Monday, May 22nd, 2023 at 6 p.m.

Where: in the festival hall in Flaxweiler

Experts of POST will explain the process of the project and will be available to answer residents’ questions.

For organisation purposes, we kindly ask you to register at flaxweiler@flaxweiler.lu or 77 02 04 -1.

The Board of Aldermen

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Aweiung vun zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng

Aweiung vun zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng

An der Präsens vum Wunnengsbauminister Henri Kox huet d’Gemeng Fluessweiler e Méinden zwou abordabel Wunnengen zu Gouschteng ageweit.

Des Wunnenge mat jeeweils 3 Schlofkummeren déi am Kader vum Renovatiounsprojet « Néckelseck » vun der Gemeng kaf goufen, sollen elo Famille mat méi niddregem Akommes den Accès op de Logementsmarché vereinfachen. De Projet gëtt vum Ministère du Logement subsidéiert.

D’Gemeng Fluessweiler huet domadder elo insgesamt 12 abordabel Wunnengen an der Gemeng.

Route barée: Beyren – Flaxweiler

Route barée: Beyren – Flaxweiler

D’Ponts et Chaussées deelt mat, dass d’Streck tëschent Beyren – Fluessweiler vum 10. bis den 12. Mee fir de Verkéier gespaart ass. D’Deviatioun verleeft iwwert Gouschteng.

L’administration des ponts et chaussées informe que le tronçon entre Beyren – Flaxweiler sera fermé à la circulation du 10 au 12 mai. La déviation passe par Gostingen.

Die Straßenbauverwaltung teilt mit, dass die Strecke zwischen Beyren – Flaxweiler vom 10. bis zum 12. Mai für den Verkehr gesperrt ist. Die Umleitung verläuft über Gostingen.

The national roads administration informs that the route between Beyren and Flaxweiler will be closed for traffic from May 10th to 12th. Traffic will be diverted via Gostingen.

Route barée: Beyren – Flaxweiler

Fermeture de route: CR122 Weissbaach (Dreiborn) – Flaxweiler

Stroossespärung

Mir informéieren, dass de CR122 Weissbaach (Dreiborn) – Fluessweiler vum 24. Abrëll 2023 bis de 5. Mee 2023 nach eng Kéier fir zwou Woche gespaart gëtt fir d’„Couche de roulement“ fäerdegzestellen.

D’Deviatioun leeft iwwer Uewerdonwen. 

Fermeture de route

Nous vous informons que le CR122 Weissbaach (Dreiborn) – Flaxweiler sera à nouveau fermé pendant deux semaines du 24 avril 2023 au 5 mai 2023 afin de terminer la pose de la couche de roulement.

La déviation se fera par Oberdonven.

Straßensperrung

Wir teilen mit, dass der CR122 Weissbaach (Dreiborn) – Flaxweiler vom 24. April 2023 bis zum 5. Mai 2023 erneut für zwei Wochen gesperrt wird, um den Strassenbelag fertigzustellen.

Die Umleitung verläuft über Oberdonven.

Road closure

We would like to inform you that the CR122 Weissbaach (Dreiborn) – Flaxweiler will be closed again for a period of two weeks from April 24th, 2023 to May 5th, 2023 in order to complete the road pavement.

Deviation via Oberdonven.

Commissions consultatives communales

Appel à candidatures – Un chargé de gestion (A2) ou un chargé d’études (A1) (m/f)

APPEL À CANDIDATURES

L’administration communale se propose d’engager pour les besoins de son service technique :

Un chargé de gestion (A2) ou un chargé d’études (A1) (m/f)

à plein temps, soit sous le statut du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié à tâche intellectuelle, sous contrat à durée indéterminée.

Les conditions d’engagement et les pièces à joindre au dossier peuvent être consultés dans l’aide-mémoire disponible ci-dessous:

Aide-mémoire

Les dossiers de candidatures, munis de toutes les pièces requises, doivent parvenir au Collège des Bourgmestre et Echevins, 1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler, pour le vendredi 28 avril 2023 au plus tard.

Flaxweiler, le 21 mars 2023

Le collège des bourgmestre et échevins

R. BARTHELMY, bourgmestre

J. JANS-FUSENIG, échevine

E. APEL, échevin

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 28.03.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 28.03.23

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Dienstag, den 28. März 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender

Tagesordnung

1. Einnahmeerklärungen.

2. Abrechnung betr. die zwei Sozialwohnungen « Néckelseck » in Gostingen.

3. Genehmigung des Kostenanschlages betr. Vergrösserung des Gemeindehauses.

4. Klimapakt: Festlegung des Energieleitbildes der Gemeinde Flaxweiler.

5. Regionales Sozialamt: Genehmigung der Vereinbarung für das Jahr 2023 zwischen dem Staat, den Mitgliesgemeinden und dem Sozialamt.

6. Bestätigung eines Verkehrs-Dringlichkeitsreglements für die Ortschaft Beyren.

7. Mitteilung und Diskussionen.

anschliessend ein einer nicht öffentlichen

Arbeitssitzung

Vorstellung der Architektenvorschläge betr. CGDIS-Gebäude und Kulturzentrum in Oberdonven.

Gegeben am 22. März 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

Enquête publique pour le projet de délimitation de la ZOA

Enquête publique pour le projet de délimitation de la ZOA

Nous attirons l’attention des citoyens sur le fait que conformément aux dispositions de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, l’Institut national de recherches archéologiques – INRA a établi sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement une carte de la zone d’observation archéologique (ZOA).

Les citoyens intéressés ont jusqu’au 24 mars 2023 pour donner leur avis sur le site des enquêtes publiques.

enquête publique

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 28.02.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 28.02.23

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Dienstag, den 28. Februar 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender  

Tagesordnung

Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit (huis clos)

 1. Demissionsgesuch der administrativen Expedientin Nadine WAGNER.      

anschliessend in öffentlicher Sitzung

 1. Einnahmeerklärungen.
 2. Genehmigung einer Geldspende zugunsten der Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien – Zusatzkredit.
 3. Genehmigung des Kostenanschlags betr. Infrastrukturarbeiten in der „rue du Relais“ in Gostingen.
 4. Genehmigung einer Vereinbarung mit Frau A. SCHMIT-EIFFES betr. Beteiligung an den Infrastrukturarbeiten in der „rue du Relais“ in Gostingen.
 5. Genehmigung eines Pachtvertrages mit dem Bauunternehmer EGC Sarl über ein Grundstück in Beyren.
 6. Anpassung des allgemeinen Polizeireglements auf Vorschlag des Innenministeriums.
 7. Abänderung eines administrativen Postens im Gemeindesekretariat von der Laufbahn C1 (Expedient) in die Laufbahn des Redakteurs (B1).
 8. Schaffung eines administrativen Postens in der Laufbahn des Redakteurs (B1).
 9. Mitteilung des genehmigten Haushalts 2023.
 10. Mitteilungen und Diskussionen.

Gegeben am 22. Februar 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

Klima-Agence Aktiounswoch an eiser Gemeng!

Klima-Agence Aktiounswoch an eiser Gemeng!

Klima-Agence Aktiounswoch an eiser Gemeng!

Setzt och dir op d’Sonn! Op Ufro kënnt ee Klima-Agence Beroder bei Iech heem a beäntwert Är Froen zum Thema Photovoltaïk an nohalteg Energiequellen.

Vum 24. bis de 28.04, ass de Klima-Agence Beroder an eiser Gemeng ënnerwee.

Huelt elo e Rendez-vous um 8002 11 90.

Dës Energiegrondberodung ass vun der Klima-Agence an der Gemeng Fluessweiler finanzéiert.

Semaine Klima-Agence dans notre commune !

Misez-vous aussi sur le solaire ! À votre demande, un conseiller Klima-Agence se rend à votre domicile pour répondre à vos questions liées à l’énergie photovoltaïque et aux sources d’énergie renouvelables.

Du 24 au 28.04, le conseiller Klima-Agence sera présent dans notre commune.
Prenez rendez-vous dès à présent au 8002 11 90.

Ce conseil de base en énergie vous est offert par la commune de Flaxweiler et Klima-Agence. 

Klima-Agentur-Woche in unserer Gemeinde!

Setzen auch Sie auf die Sonne! Auf Anfrage kommt ein Berater der Klima-Agentur zu Ihnen nach Hause, um Ihre Fragen im Zusammenhang mit der Photovoltaik und den erneuerbaren Energiequellen zu beantworten.

Vom 24. bis 28.04. ist der Klima-Agentur-Berater in unserer Gemeinde.

Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin unter der Telefonnummer 8002 11 90.

Diese Energiegrundberatung wird von der Gemeinde Flaxweiler und der Klima-Agentur finanziert.

Klima-Agency week in our municipality!

You too can rely on solar energy! Upon request, a Klima-Agence advisor will come to your home to answer your questions about photovoltaics and renewable energy sources.

From April 24th to 28th, the Klima-Agence advisor will be on site in our municipality.

To make an appointment call 8002 11 90.

This basic energy consultation is offered to you by our municipality and Klima-Agence.

Kit d’économie d’énergie gratuit

Kit d’économie d’énergie gratuit

Dës Woch fannt dir den Formulaire vir ären Gratis-Energiespuerkit an ärer Bréifkëscht. All Stot huet 1 Kit zegutt. Completéiert einfach de Formulaire a kommt de Kit tëschent dem 6. Februar an dem 5. Mee an d’Sekretariat op d’Gemeng sichen.

Cette semaine vous trouverez le formulaire pour votre kit d’économie d’énergie gratuit dans votre boîte aux lettres. Chaque ménage a droit à 1 kit. Complétez simplement le formulaire et récupérez le kit au secrétariat à la mairie entre le 6 février et le 5 mai.

Diese Woche finden Sie das Formular für Ihr kostenloses Energiesparkit in Ihrem Briefkasten. Jeder Haushalt hat Anspruch auf 1 Kit. Füllen Sie einfach das Formular aus und holen Sie das Kit zwischen dem 6. Februar und dem 5. Mai im Sekretariat im Rathauses ab.

This week you will find the form for your free energy saving kit in your mailbox. Every household is entitled to 1 kit. Simply fill in the form and collect the kit from the Town Hall secretariat between February 6th and May 5th.

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Der Gemeinderat

ist gebeten sich am Dienstag, den 24. Januar 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender  

Tagesordnung

 1. Einnahmeerklärungen.
 2. Genehmigung einer notariellen Urkunde über eine Immobiliartransaktion in Flaxweiler:
  Tausch mit den Eheleuten Jean Fischer-Bruch
 3. Wohnungsbaupakt 2.0: Genehmigung einer Vereinbarung zwecks Durchführung des PAL (programme d’action local logement).
 4. Stellungnahme zum Entwurf des Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT).
 5. Genehmigung eines Spezialkredits betr. Infrastrukturarbeiten in der „rue du Relais“ in Gostingen.
 6. Festlegung des Gehalts eines mit befristetem Vertrag einzustellenden Arbeiters mit intellektueller Tätigkeit.
 7. Bestätigung eines Verkehrs-Dringlichkeitsreglements in der «rue Langheck» in Beyren.
 8. Mitteilungen und Diskussionen.

  Gegeben am 18. Januar 2023 durch das Kollegium der Bürgermeister und der  Schöffen.

  Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

  Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk

  Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk

  D’Jugend-, Sport- a Fräizäitkommissioun vun der Gemeng Fluessweiler organiséiert eng Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk.

  D’Awunner aus der Gemeng Fluessweiler kréien d’Méiglechkeet hier kënstleresch Oder an enger Ausstellung denen anere Leit ze presentéiren.

  De Beräich „Konscht“ ass breet gefächert a geet vu Molerei iwwer Fotografie, Holzschnëtzerei a villes méi.

  Wéini ass dat? Um verlängerte Weekend vum 28. Abrëll – 1. Mee 2023.

  Wien dierf matmaachen? Den Alter spillt keng Roll. Jiddereen dee kënschtlerech begaabt ass, dierf sech gär mellen.

  Wéi kann ech matmaachen? Mat engem Mail op jsfk.fluessweiler@gmail.com

  Changement horaire NightLife Bus

  Changement horaire NightLife Bus

  Modification de l’horaire du bus NightLife.

  En raison de l’extension du RGTR et des nombreuses connexions de la commune vers Luxembourg-Ville, le trajet aller du NightLife Bus de la commune vers Luxembourg-Ville sera supprimé à partir du 6 janvier 2023.

  Les trajets de retour peu après 1 heure et 3 heures du matin seront bien entendu maintenus. Vous trouverez l’horaire exact ci-dessous.

  Änderung des Fahrplans des NightLife Bus.

  Aufgrund des Ausbaus des RGTR und der zahlreichen Verbindungen von der Gemeinde nach Luxemburg-Stadt wird die Hinfahrt des NightLife Bus von der Gemeinde nach Luxemburg-Stadt ab dem 6. Januar 2023 gestrichen.

  Die Rückfahrten kurz nach 1 Uhr und 3 Uhr morgens werden selbstverständlich beibehalten. Den genauen Fahrplan finden Sie unten.

  Modification of the NightLife Bus schedule.

  Due to the extension of the RGTR and numerous connections from the municipality to Luxembourg City, the outbound journey of the NightLife Bus from the municipality to Luxembourg City will be discontinued as of January 6th, 2023.

  The return trips shortly after 1 a.m. and 3 a.m. will of course be maintained. Please find the exact schedule below.

  Mir wenschen schéi Feierdeeg!

  Mir wenschen schéi Feierdeeg!

  Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

  De Schäffe- a Gemengerot an dat ganzt Personal vun der Gemeng Fluessweiler wënscht Iech an Ärer Famille schéi Feierdeeg an e glécklecht a gesond neit Joer 2023.

   

  Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

  Le conseil échevinal et le conseil communal ainsi que l’ensemble du personnel de la commune de Flaxweiler vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent ses meilleurs voeux pour l’année 2023.

   

  Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger,

  Der Schöffen- und Gemeinderat sowie das gesamte Personal der Gemeinde Flaxweiler wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und einen gutes und gesunden neue Jahr 2023.

   

  Dear fellow citizens,

  The board of aldermen and the municipal council as well as the entire staff of the municipality of Flaxweiler wish you and your family happy holidays and a happy and healthy new year 2023.

   

  Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 20.12.22

  Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 20.12.22

  Der Gemeinderat

  ist gebeten sich am Dienstag, den 20. Dezember 2022 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender  

  Tagesordnung    

  1. Genehmigung des Kostenanschlages betr. Neubau eines Betriebsgebäudes für den technischen Dienst in Gostingen.
  2. Vorstellung des Projektes betr. Erweiterung des Gemeindehauses.
  3. Genehmigung von notariellen Urkunden über Immobiliartransaktionen:
   1. Gratis-Abtretung in Oberdonven (Federspiel/MOL)
   2. Ankauf in Oberdonven (Eheleute Fautsch-Courte).
  4. Einnahmeerklärungen.
  5. Genehmigung des Einteilungsplanes einer Immobilie in Gostingen, « rue Buurg ».
  6. Abrechnung betr. Uferbefestigung des Gostingerbaches.
  7. Genehmigung eines Pachtvertrages mit AlphaBau über ein Grundstück in Gostingen.
  8. Genehmigung des rektifizierten Haushalts 2022 und des Haushalts 2023 der Gemeinde.
  9. Genehmigung eines Zusatzvertrages zum Wohnungsbaupakt.
  10. Anpassung der Gebühr für die Dienstleistung «Essen auf Rädern».
  11. Mitteilungen und Diskussionen.

  Gegeben am 14. Dezember 2022 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

  Der Bürgermeister,                          Die Schöffen,                                        Der Sekretär,

  Feux d’artifice du Nouvel An

  Feux d’artifice du Nouvel An

  Sylvesterfeuerwerk

  Die Gemeindeverwaltung weißt Sie darauf hin, dass es verboten ist Feuerwerkskörper abzuschießen.

  Im Falle von Schaden von Drittpersonen durch das Abschießen von Feuerwerkskörpern ist jede Person persönlich haftbar.

  Verstöße können mit einer Geldstrafe geahndet werden.

  Die Gemeindeverwaltung dank Ihnen für Ihr Verständnis.

  Feux d’artifice du Nouvel An

  L’administration communale vous informe qu’il est interdit de tirer des feux d’artifice.

  En cas de dommages causés à des tiers par le tir de feux d’artifice, chaque personne est personnellement responsable.

  Les infractions peuvent être sanctionnées par une amende.

  L’administration communale vous remercie de votre compréhension.

  Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 29.11.2022

  Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 29.11.2022

  Der Gemeinderat

  ist gebeten sich am Dienstag, den 29. November 2022 um 8.30 Uhr im Festsaal in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender  

  Tagesordnung

  1. Pacte Logement: Genehmigung des Aktionsprogramms PAL (programme d’action local logement).
  2. Genehmigung von notariellen Urkunden über Immobiliartransaktionen:
   1. Gratis-Abtretung in Niederdonven (Prefalux)
   2. Gratis-Abtretung in Niederdonven (Kons. Diefferding)
   3. Gratis-Abtretung in Oberdonven (Eheleute Ruppert-Weydert)
   4. Ankauf in Oberdonven (Eheleute Konsbrück-Thoss).
  3. Beschluss über die Energiesparmaβnahmen der Gemeinde
  4. Mitteilungen und Diskussionen.

  Gegeben am 23. November 2022 durch das Kollegium der Bürgermeister und der Schöffen.

  Der Bürgermeister                          Die Schöffen                                       Der Sekretär

  Aller au contenu principal