Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

Informatiounsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

De Schäfferot vun der Gemeng Fluessweiler, zesumme mat der POST, invitéieren Iech ganz häerzlech op eng Informatiounsversammlung bezüglech dem Ausbau vum Glasfasernetz an der Gemeng Fluessweiler.

Wéini: Méinden, de 22. Mee 2023 um 18h00

Wou: am Festsall zu Fluessweiler

Experte vun der POST wäerten den Oflaf vum Projet explizéieren a stinn den Awunner gäre fir hier Froen zur Verfügung.

Aus organisatoresche Grënn géinge mir Iech bieden Iech unzemellen, op flaxweiler@flaxweiler.lu oder um 77 02 04 -1.

De Schäfferot

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Réunion d’information – Extension du réseau de fibre optique

Le collège échevinal de la commune de Flaxweiler, en collaboration avec POST, a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information concernant l’extension du réseau de fibre optique dans la commune de Flaxweiler.

Quand : Lundi 22 mai 2023 à 18 heures.

Où : à la salle des fêtes de Flaxweiler

Des experts de POST expliqueront le déroulement du projet et se tiendront à la disposition des habitants pour répondre à leurs questions.

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire sous flaxweiler@flaxweiler.lu ou 77 02 04 -1.

Le conseil échevinal

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Informationsversammlung – Ausbau Glasfasernetz

Der Schöffenrat der Gemeinde Flaxweiler, in Zusammenarbeit mit der POST, laden Sie hiermit ganz herzlich zu einer Informationsversammlung bezüglich des Ausbaus des Glasfasernetzes in der Gemeinde Flaxweiler ein.

Wann: Montag, 22. Mai 2023 um 18 Uhr

Wo: im Festsaal in Flaxweiler

Experten der POST werden den Ablauf des Projektes erklären und stehen den Anwohnern gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie sich anzumelden, über flaxweiler@flaxweiler.lu oder 77 02 04 -1.

Der Schöffenrat

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

Information session – Expansion of the glass fiber network

The Council of Aldermen of the municipality of Flaxweiler, in cooperation with POST, hereby cordially invites you to an information session regarding the expansion of the glass fiber network in the municipality of Flaxweiler.

When: Monday, May 22nd, 2023 at 6 p.m.

Where: in the festival hall in Flaxweiler

Experts of POST will explain the process of the project and will be available to answer residents’ questions.

For organisation purposes, we kindly ask you to register at flaxweiler@flaxweiler.lu or 77 02 04 -1.

The Board of Aldermen

R. BARTHELMY, J. JANS-FUSENIG, E. APEL

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Commissions consultatives communales

Commissions consultatives communales

Lëtzebuergesch Versioun Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, Fir eng méi aktiv Bedeelegung vun de Biergerinnen a Bierger an de politeschen Decisiounen ze fërderen, huet de Gemengerot a senger Sessioun vum 19. September 2023 beschloss, folgend consultativ...

lire plus
Passage du Tour de Luxembourg – 21.09.2023

Passage du Tour de Luxembourg – 21.09.2023

Le jeudi 21 septembre 2023, le Tour de Luxembourg passera par Gostingen, Beyren et Flaxweiler entre 11h45 et 12h30. Veuillez respecter la signalisation routière et suivez les instructions de la police et des commissaires de course. Pour plus d'informations sur la...

lire plus
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 19.09.2023

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 19.09.2023

Der Gemeinderat ist gebeten sich am Dienstag, den 19. September 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden, zwecks Beratung nachstehender Tagesordnung Einnahmeerklärungen. Genehmigung des Mietvertrages einer Sozialwohnung im Néckelseck in Gostingen,...

lire plus
Aller au contenu principal