Modification concernant le bus NightLife à partir du 27.10.23.

Opgepasst: Ännerung beim NightLife Bus vum 27.10.23 un.
Um Kierchbierg gëtt den Arrêt Alphonse Weicker duerch den Arrêt Kirchberg, Gare routière Luxexpo ersat.
Attention : Modification concernant le bus NightLife à partir du 27.10.23.
Au Kirchberg, l’arrêt Alphonse Weicker sera remplacé par l’arrêt Kirchberg, Gare routière Luxexpo.
Achtung: Änderung beim NightLife Bus ab dem 27.10.23.
Auf dem Kirchberg wird die Haltestelle Alphonse Weicker durch die Haltestelle Kirchberg, Gare routière Luxexpo ersetzt.
Modification regarding the NightLife Bus effective from 27.10.23.
On Kirchberg, the Alphonse Weicker stop will be replaced by the Kirchberg, Gare routière Luxexpo stop.
[lmt-post-modified-info]
Aller au contenu principal