Vandalisme à Gostingen

Leschte Weekend ass d’Bushaische beim Busarrêt « Am Ennerduerf » zu Gouschteng mat enger Rei Graffiti beschmiert ginn.
Falls Dir eppes sollt gesinn hunn, da mellt Iech w.e.g. bei der Police Museldall per Telefon (+352 244 70 1000) oder per E-Mail (police.museldall@police.etat.lu).
Le week-end dernier, l’abri de bus à l’arrêt de bus « Am Ennerduerf » à Gostingen a été recouvert de plusieurs graffitis.
Si vous avez vu quelque chose, nous vous prions de bien vouloir contacter la police Museldall par téléphone (+352 244 70 1000) ou par e-mail (police.museldall@police.etat.lu).

Last weekend, the bus shelter at the bus stop « Am Ennerduerf » in Gostingen was marked with several graffiti.

If you have seen anything, please contact the police Museldall by phone (+352 244 70 1000) or by e-mail (police.museldall@police.etat.lu).
[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Kit d’économie d’énergie gratuit

Kit d’économie d’énergie gratuit

Dës Woch fannt dir den Formulaire vir ären Gratis-Energiespuerkit an ärer Bréifkëscht. All Stot huet 1 Kit zegutt. Completéiert einfach de Formulaire a kommt de Kit tëschent dem 6. Februar an dem 5. Mee an d'Sekretariat op d'Gemeng sichen. Cette semaine vous trouverez...

lire plus
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Der Gemeinderat ist gebeten sich am Dienstag, den 24. Januar 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender   Tagesordnung Einnahmeerklärungen. Genehmigung einer notariellen Urkunde über eine Immobiliartransaktion in...

lire plus
Aller au contenu principal