Mir wenschen schéi Feierdeeg!

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

De Schäffe- a Gemengerot an dat ganzt Personal vun der Gemeng Fluessweiler wënscht Iech an Ärer Famille schéi Feierdeeg an e glécklecht a gesond neit Joer 2023.

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Le conseil échevinal et le conseil communal ainsi que l’ensemble du personnel de la commune de Flaxweiler vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent ses meilleurs voeux pour l’année 2023.

 

Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger,

Der Schöffen- und Gemeinderat sowie das gesamte Personal der Gemeinde Flaxweiler wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und einen gutes und gesunden neue Jahr 2023.

 

Dear fellow citizens,

The board of aldermen and the municipal council as well as the entire staff of the municipality of Flaxweiler wish you and your family happy holidays and a happy and healthy new year 2023.

 

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Awunner déi hire Vott fir d'Gemengewale per Bréifwal ofginn, si gebieden hier Enveloppe mam Walziedel NET an d'Bréifboîte vun der Gemeng anzegeheien. De Walziedel muss obligatoresch per Post verschéckt ginn. All Walziedel ass duerch d'Retour-Enveloppe kloer...

lire plus
Aller au contenu principal