Mir wenschen schéi Feierdeeg!

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

De Schäffe- a Gemengerot an dat ganzt Personal vun der Gemeng Fluessweiler wënscht Iech an Ärer Famille schéi Feierdeeg an e glécklecht a gesond neit Joer 2023.

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Le conseil échevinal et le conseil communal ainsi que l’ensemble du personnel de la commune de Flaxweiler vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent ses meilleurs voeux pour l’année 2023.

 

Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger,

Der Schöffen- und Gemeinderat sowie das gesamte Personal der Gemeinde Flaxweiler wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und einen gutes und gesunden neue Jahr 2023.

 

Dear fellow citizens,

The board of aldermen and the municipal council as well as the entire staff of the municipality of Flaxweiler wish you and your family happy holidays and a happy and healthy new year 2023.

 

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Kit d’économie d’énergie gratuit

Kit d’économie d’énergie gratuit

Dës Woch fannt dir den Formulaire vir ären Gratis-Energiespuerkit an ärer Bréifkëscht. All Stot huet 1 Kit zegutt. Completéiert einfach de Formulaire a kommt de Kit tëschent dem 6. Februar an dem 5. Mee an d'Sekretariat op d'Gemeng sichen. Cette semaine vous trouverez...

lire plus
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Der Gemeinderat ist gebeten sich am Dienstag, den 24. Januar 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender   Tagesordnung Einnahmeerklärungen. Genehmigung einer notariellen Urkunde über eine Immobiliartransaktion in...

lire plus
Aller au contenu principal