Invitation – Réunion d’information – Oberdonven

InvitatiounInformatiounsversammlung

de Schäfferot invitéiert Iech ganz häerzlech ob eng Informatiounsversammlung, 
den 29.  Februar 2024 um 19h00 am Festsall zu Uewerdonwen fir d’Awunner iwwert déi ustoend Projeten zu Uewerdonwen ze informéieren.

Héi ginn ënnert anerem de Projet vun der Erneierung vun der Duerchgangsstrooss, dem neie Kultur- a Rettungszentrum, der Aktivitéitszon an der neier Spillplaz “Am Wues” presentéiert.

No der Reunioun gëtt d’Gemeng e Patt.

Aus organisatoresche Grënn géinge mir Iech bieden Iech unzemellen um 77 02 04 – 1 oder op flaxweiler@flaxweiler.lu.

De Schäfferot
Paul RUPPERT, Frank ROLLINGER, Guy HEIDERSCHEID

Invitation – Réunion d’information

Le collège échevinal a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information le
29 février 2024 à 19h00 dans la salle des fêtes d’Oberdonven,
dans le but d’informer les résidents sur les projets à venir à Oberdonven.

Seront notamment présentés le projet de réaménagement de la traversée, le nouveau centre culturel et de secours, la zone d’activités ainsi que le nouveau terrain de jeux « Am Wues ».

Après la réunion, la commune offre un vin d’honneur.

Pour des raisons organisationnelles, nous vous prions de vous inscrire au numéro
77 02 04 – 1 ou par e-mail à l’adresse flaxweiler@flaxweiler.lu.

Le conseil échevinal
Paul RUPPERT, Frank ROLLINGER, Guy HEIDERSCHEID

Einladung – Informationsversammlung

Der Schöffenrat lädt Sie herzlich zu einer Informationsversammlung am
29. Februar 2024 um 19:00 Uhr in den Festsaal von Oberdonven
ein, um die Bewohner über die bevorstehenden Projekte in Oberdonven zu informieren.

Dabei werden unter anderem das Projekt zur Erneuerung der Durchgangsstraße, das neue Kultur- und Rettungszentrum, die Aktivitätszone sowie der neue Spielplatz « Am Wues » vorgestellt.

Im Anschluss an die Versammlung lädt die Gemeinde zu einem Empfang ein.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich unter der Nummer
77 02 04 – 1 oder per E-Mail unter flaxweiler@flaxweiler.lu anzumelden.

Der Schöffenrat
Paul RUPPERT, Frank ROLLINGER, Guy HEIDERSCHEID

Invitation – Information Session

The Council of Aldermen cordially invites you to an information session on February 29th, 2024, at 7 PM in the festival hall of Oberdonven,
to inform the residents about the upcoming projects in Oberdonven.

Among the topics to be discussed are the renewal of the main road, the establishment of the new cultural and rescue centre, the development of the activity zone, and the creation of the new playground « Am Wues ».

After the meeting, the municipality cordially invites you to a reception.

For organizational reasons, we kindly ask you to register by calling 77 02 04 – 1 or by email at flaxweiler@flaxweiler.lu.

The Council of Aldermen
Paul RUPPERT, Frank ROLLINGER, Guy HEIDERSCHEID

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Bicherbus – 03/24 – 07/24

Bicherbus – 03/24 – 07/24

Fannt hei den Horaire fir de Bicherbus vu Mäerz 2024 bis Juli 2024. De Bicherbus steet un de genannten Datumen tëschent 15h20 - 16h00 virun der Gemeng zu Fluessweiler.Hier finden Sie den Fahrplan für den Bücherbus von März 2024 bis Juli 2024. Der Bücherbus steht an...

lire plus
Aller au contenu principal