Enquête publique concernant la zone  » ZSC LU0001024 Machtum – Pellembierg, Froumbierg et Greivenmaacherbierg « 

Lëtzebuergesch Versioun

Mir weisen d’Bierger dorop hin, dass den Ëmweltministère eng ëffentlech Bedeelegungsprozedur bezüglech der Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Natura 2000 » an der Regioun Meechtem – Pellembierg, Froumbierg a Greivenmaacherbierg lancéiert huet.

Interesséiert Bierger kenne bis zum 7. Oktober 2022 heizou um Site vun den Enquêtes publiques hiren Avis ofginn.

Bedeelegungsprozedur

Version française

Nous attirons l’attention des citoyens sur le fait que le ministère de l’Environnement a lancé une enquête publique concernant la zone de protection spéciale (ZPS) « Natura 2000 » dans la région de Machtum – Pellembierg, Froumbierg et Greivenmaacherbierg.

Les citoyens intéressés ont jusqu’au 7 octobre 2022 pour donner leur avis sur le site des enquêtes publiques.

enquête publique

Deutsche Version

Wir weisen die Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass das Umweltministerium ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren bezüglich des Sonderschutzgebietes (ZPS) « Natura 2000“ in der Region Machtum – Pellembierg, Froumbierg und Greivenmaacherbierg eingeleitet hat.

Bis zum 7. Oktober 2022 haben interessierte Bürgerinnen und Bürger Zeit auf der Website der Enquêtes publiques ihre Meinung abzugeben.

Beteiligungsverfahren

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal