De Kleeschen kennt!

Och dës Joer organiséiere mir zesumme mam Kleeschen an senge Gesellen dat schéinste Kannerfest. De Kleeschen wëll sech et dofir net huelen loossen duerch Dierfer ze goen an all Kand (Cycle IV 2 abegraff), dat sech an dësem Joer gutt geschéckt huet als Belounung eng Tiitchen mat Séissechkeeten ze iwwerreechen. All Kand kritt e Bong, an kann domat eng Tiitchen vum Kleeschen entgéint huelen.

Um Ziedel an Ärer Bréifboîte fannt Dir d’Detailer wéini de Kleesche bei Iech am Duerf passéiert.

D’Tute mussen, (och fir Kanner déi net an der Gemeng Fluessweiler wunnen, an déi bei dëser Feier och gär eng Tut hätte, well se brav a fläisseg waren) bis spéitstens den 7. November 2022 op der Gemeng bestallt ginn:

Gemeng Fluessweiler, 1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler, Tél.: 7702041 flaxweiler@flaxweiler.lu.

Am Optrag vum Kleeschen

Veräiner aus der Gemeng Fluessweiler / Gemeng Fluessweiler

Cette année nous ne voulons pas manquer la plus belle fête de l’année pour les enfants. Saint-Nicolas ne veut pas rater l’occasion d’offrir un sachet de friandises à chaque enfant (y compris le cycle IV 2) qui s’est particulièrement bien comporté. Chaque enfant recevra un bon et pourra récupérer son sachet lors du passage de Saint-Nicolas.

Sur la feuille d’information dans votre boîte aux lettres, vous trouverez les informations concernant la visite du Père Noël dans votre village.

Les sachets doivent, (également pour les enfants qui n’habitent pas dans la commune de Flaxweiler, et qui désirent avoir un sachet parce qu’ils étaient sages durant l’année) commandés jusqu’au 7 novembre  2022 auprès de l’administration communale de Flaxweiler:

AC Flaxweiler, 1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler, Tél. : 7702041, flaxweiler@flaxweiler.lu.

Sur demande de Saint-Nicolas

Associations et Commune de Flaxweiler

Auch dieses Jahr wollen wir nicht auf das schönste Kinderfest des Jahres verzichten. Deshalb möchte Sankt Nikolaus und seine Gesellen die Gelegenheit nicht verpassen, jedem Kind (einschließlich Zyklus IV 2), welches sich in diesem Jahr besonders gut benommen hat, eine Tüte Süßigkeiten zu überreichen. Jedes Kind erhält einen Gutschein und kann damit seine Tüte beim Nikolaus abholen.

Auf dem Flyer in Ihrem Briefkasten finden Sie die Informationen, wann der Weihnachtsmann in Ihrem Dorf vorbeikommt.

Die Tüten müssen, (auch für Kinder die nicht in der Gemeinde Flaxweiler wohnen und die bei dieser Feier auch eine Tüte wollen, weil sie brav und fleissig waren) bis spätestens den 7. November 2022 bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden:

Gemeinde Flaxweiler, 1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler, Tel.: 7702041, flaxweiler@flaxweiler.lu.

In Auftrag vom Nikolaus

Vereine aus der Gemeinde Flaxweiler / Gemeinde Flaxweiler

Together with Santa Claus and his helpers, we are once again organising the most beloved children’s festival of the year. Santa Claus would like to give out a bag of sweets to each child (including cycle IV 2) who was particularly well-behaved last year. Each child will receive a voucher which can be used to pick up their bag when Santa Claus comes by.

On the flyer in your mailbox you will find the information when Santa Claus will be coming to your village.

 The bags have to be ordered in advance until November 7th, 2022 at the municipality (also for children not living in the municipality of Flaxweiler who would like to receive a bag):

Municipality Flaxweiler, 1, rue Berg, L-6926 Flaxweiler, Tel.: 7702041, flaxweiler@flaxweiler.lu

On behalf of Santa Claus

Associations of the municipality of Flaxweiler & the municipality of Flaxweiler

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Bicherbus – 03/24 – 07/24

Bicherbus – 03/24 – 07/24

Fannt hei den Horaire fir de Bicherbus vu Mäerz 2024 bis Juli 2024. De Bicherbus steet un de genannten Datumen tëschent 15h20 - 16h00 virun der Gemeng zu Fluessweiler.Hier finden Sie den Fahrplan für den Bücherbus von März 2024 bis Juli 2024. Der Bücherbus steht an...

lire plus
Aller au contenu principal