Lëtzebuergesch Versioun

Den 11. Juni si Gemengewalen. 

All d’Awunner vun der Gemeng Fluessweiler sinn deen Dag opgeruff hier Stëmm ofzeginn. Och Persoune mat auslännescher Nationalitéit kenne bei de Gemengewale mat ofstëmmen, onofhängeg dovu wéi laang Sie schonn zu Lëtzebuerg liewen.

Sie mussen sech just bis de 17. Abrëll um 17h00 an de Wielerlëschten agedroen hunn. D’Aschreiwunge kënnen iwwert www.guichet.lu gemaach ginn oder op der Gemeng.

Mei Infos op: https://jepeuxvoter.lu

Den 18. Mäerz huet d’Gemeng exzeptionell och Samschdes op, vun 9h00 bis 16h00, fir dass d’Léit sech an d’Wielerlëschte aschreiwen oder sech iwwert d’Walen informéiere kennen. 

Ab dem 20. Mäerz kennt Dir Är Demande fir d’Bréifwal areechen.

Dëst kennt Dir entweder via www.guichet.lu machen oder Dir kommt e Formulaire op d’Gemeng sichen. Den Delai fir sech fir d’Bréifwal anzeschreiwen ass den 2. Mee 2023 (Envoi an d’Ausland) oder de 17. Mee 2023 (Envoi a Lëtzebuerg).

Spéitstens 5 Deeg virum Walsonndeg kréie Persounen déi op de Wielerlëschten agedroe sinn, eng Convocatioun mat allen néidegen Informatiounen zu hirem Walbüro, den Ëffnungszäiten, e Muster vum Walziedel an de genauen Instruktiounen zougeschéckt.

Den 11. Juni, den Dag vun de Gemengewalen, mussen d’Léit mat hirer Carte d’identité tëschent 8h00 a 14h00 op hirem Walbüro passéieren. Fir jiddereen deen op de Wielerlëschten agedroen ass, ass de Vott obligatoresch. Sollt eng Persoun deen Dag, aus wei enge Grënn och ëmmer, net kenne wielen, da muss si eng Deklaratioun ausfëllen. De Formulaire fënnt een op www.guichet.lu.

Vun der Walflicht sinn theoretesch déi Léit entbonnen, déi zum Zäitpunkt vun de Walen an enger anerer Gemeng wunne wei an der, wou si opgeruff goufen ze wielen, a Persounen iwwert 75 Joer.

Am Fall vu Froe kennt Dir eis gären uruffen um 77 02 04 – 1 oder schreift eis op flaxweiler@flaxweiler.lu 

Version française

Le 11 juin, les élections communales auront lieu.

Tous les habitants de la commune de Flaxweiler sont invités à voter aux élections communales. Les personnes de nationalité étrangère peuvent également participer aux élections communales, quelle que soit la durée de leur séjour au Luxembourg.

Il leur suffit de s’inscrire sur les listes électorales avant le 17 avril, à 17h00. Les inscriptions peuvent être effectuées via www.guichet.lu ou à l’administration communale.

Plus d’infos sur : https://jepeuxvoter.lu/

Le 18 mars, la commune ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi de 9h00 à 16h00 afin de permettre aux personnes de s’inscrire sur les listes électorales ou de s’informer sur les élections.

Vous pouvez faire votre demande de vote par correspondance à partir du 20 mars.

Vous pouvez le faire soit via www.guichet.lu, soit en vous rendant à la commune pour obtenir un formulaire. La date limite d’inscription pour le vote par correspondance est le 2 mai 2023 (envoi à l’étranger) ou le 17 mai 2023 (envoi au Luxembourg).

Au plus tard cinq jours avant le dimanche des élections, les personnes inscrites sur les listes électorales reçoivent une convocation contenant toutes les informations nécessaires relatives à leur bureau de vote, les heures d’ouverture, un modèle de bulletin de vote et les instructions précises.

Le 11 juin, jour des élections municipales, les citoyens doivent se présenter à leur bureau de vote entre 8 heures et 14 heures, munis de leur carte d’identité. Le vote est obligatoire pour tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Si, pour quelque raison que ce soit, une personne ne peut pas voter ce jour-là, elle doit remplir une déclaration. Vous trouverez le formulaire sur www.guichet.lu.

Les personnes qui, au moment des élections, résident dans une autre commune que celle où elles sont appelées à voter, ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans, sont théoriquement exemptées de l’obligation de voter.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler au 77 02 04 – 1 ou à nous écrire via flaxweiler@flaxweiler.lu

Deutsche Version

Am 11. Juni sind Kommunalwahlen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Flaxweiler sind eingeladen, an diesem Tag ihre Stimme abzugeben. Auch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit können an den Kommunalwahlen teilnehmen, unabhängig davon, wie lange sie bereits in Luxemburg leben.

Sie müssen sich nur bis zum 17. April, um 17:00 Uhr, in die Wählerlisten eingetragen haben. Anmeldungen können über www.guichet.lu oder auf der Gemeinde vorgenommen werden.

Mehr Informationen auf: https://jepeuxvoter.lu

Am 18. März öffnet die Gemeinde ausnahmsweise auch samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr, damit sich Personen in die Wählerlisten eintragen lassen können oder sich über die Wahlen zu informieren.

Sie können ab dem 20. März Ihren Antrag auf Briefwahl stellen.

Dies können Sie entweder über www.guichet.lu tun oder Sie erhalten auf der Gemeinde ein Formular. Anmeldeschluss für die Briefwahl ist der 2. Mai 2023 (Versand ins Ausland) bzw. 17. Mai 2023 (Versand nach Luxemburg).

Spätestens 5 Tage vor dem Wahlsonntag erhalten Personen, die in die Wählerlisten eingetragen sind, eine Vorladung mit allen notwendigen Informationen über ihr Wahlbüro, die Öffnungszeiten, ein Muster des Stimmzettels und die genauen Anweisungen.

Am 11. Juni, dem Tag der Kommunalwahlen, müssen die Bürger mit ihrem Personalausweis zwischen 8.00 und 14.00 Uhr in ihrem Wahllokal vorstellig werden. Wahlpflicht besteht für alle, die in die Wählerverzeichnisse eingetragen sind. Wenn eine Person, aus welchen Gründen auch immer, an diesem Tag nicht wählen kann, muss sie eine Erklärung ausfüllen. Das Formular finden Sie auf www.guichet.lu.

Personen, die zum Zeitpunkt der Wahlen in einer anderen Gemeinde wohnen als derjenigen, in der sie zur Wahl aufgerufen wurden, sowie Personen über 75 Jahre, sind theoretisch von der Wahlpflicht befreit.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte unter 77 02 04 – 1 an oder schreiben Sie uns via flaxweiler@flaxweiler.lu

English version

Municipal elections will take place on June 11th.

All residents of the municipality of Flaxweiler are invited to cast their vote on that day. People with foreign nationality can also vote in the municipal elections, regardless of how long they have lived in Luxembourg.

They only need to have registered on the electoral rolls by April 17th, at 17:00. Registrations can be made via www.guichet.lu or at town hall.

More info: https://jepeuxvoter.lu

On March 18th, the municipality will exceptionally also be open on Saturdays from 9:00 to 16:00, so that people can register on the electoral rolls or inquire about the elections.

You can submit your application for postal vote from March 20th.

You can either do this via www.guichet.lu or you can get a form at the municipality. The deadline for applying for a postal vote is May 2nd, 2023 (mailing abroad) or May 17th, 2023 (mailing to Luxembourg).

At the latest 5 days before the Sunday of the election, persons registered on the electoral rolls will receive a summons with all the necessary information about their polling station, the opening hours, a sample of the ballot paper and detailed instructions.

On June 11th, the day of the municipal elections, citizens must present themselves at their polling station with their identity card  between 8.00 and 14.00 o’clock. Voting is compulsory for all those who are registered on the electoral rolls. If, for whatever reason, a person cannot vote on that day, they must complete a declaration. The form can be found on www.guichet.lu.

Persons who, at the time of the elections, live in a municipality other than the one in which they have been called to vote, as well as persons over 75 years of age, are theoretically exempt from compulsory voting.

If you have any questions, please call us at 77 02 04 – 1 or send us an e-mail at flaxweiler@flaxweiler.lu.

Dernière modification le 27/03/2023
Aller au contenu principal